Vad?

Biobiz är en webbaserad molntjänst för effektiv planering, styrning och uppföljning av biobränsleflödet, via skilda typer av klienter som dator, pekplatta eller smartphone. Här får du en överblick över moduler och funktioner.

 

Illustration02 Transp 3

Kärnfunktionalitet bränsleförbrukare

 • Dashboard - dashboarden är en översiktssida som ger användaren en överblick över leveransläget. Här visas både information om nya händelser kopplade till avrop, hur mycket och hur stor andel av dagens bränslebehov som har levererats samt avvikelser mellan utfall och plan. 
 • Förbrukningsprognos - en av de långsiktiga planerna som biobiz hanterar. I förbrukningsprognosen kan man ange förväntad bränsleförbrukning per produkt och månad eller vecka.  
 • Kontrakt- & leveransplan - kontraktet skapas och hanteras av köparen men kan skickas för påseende och godkännande av leverantören. På detta sätt har leverantören alltid tillgång till den avtalade leveransplanen, som komplement till bränsleavrop.
 • Avropsplan - är det operativa verktyget för att planera hur mycket bränsle av vilken produkt som skall avropas från vilken leverantör.
 • Avrop - biobiz hanterar utskick av bränsleavrop från köpare till säljare.
 • Uppföljning leveransdetaljer - som kärnfunktionalitet i biobiz kan användaren följa upp alla enskilda leveranser i detalj. Detta görs under funktionalitet Uppföljning Leveransdetaljer.

Kärnfunktionalitet bränsleleverantör

 • Dashboard - dashboarden är en översiktssida som ger användaren en överblick över leveransläget. Här visas både information om nya händelser kopplade till avrop, hur mycket och hur stor andel av dagens bränslebehov som har levererats samt avvikelser mellan utfall och plan.
 • Kontrakt- & leveransplan - kontraktet skapas och hanteras av köparen (bränsleförbrukaren) men kan skickas för påseende och godkännande av leverantören. På detta sätt har leverantören alltid tillgång till den avtalade leveransplanen, som komplement till bränsleavrop.
 • Avrop – som leverantör tar du emot bränsleavrop från dina kunder via biobiz, vilka du besvarar och får en översikt och historik över.
 • Uppföljning leveransdetaljer - som kärnfunktionalitet i biobiz kan användaren följa upp alla enskilda leveranser i detalj. Detta görs under funktionalitet Uppföljning Leveransdetaljer.

Uppföljningspaket

 • Uppföljning Levererad bränslemängd - är ett verktyg för att övergripande och detaljerat följa upp hur utfallet av bränsleleveranserna ser ut mot kontrakt och avrop.
 • Uppföljning Levererad bränslemix - fokuserar på att tydliggöra fördelningen mellan olika produkter som har mätts in, bränslemixen.
 • Uppföljning Levererad bränslekvalitet - syftet är att följa upp fukthalt på det inmätta bränslet – enskilda leveranser, variation och snitt.

Administration

 • Siter (anläggningar) - användaren kan administrera de siter (anläggningar) som är kopplade till användarens aktör, exempelvis ett värmeverk och en terminal.
 • Produkter - en användare kan skapa och administrera de produkter (bränslen) ni önskar använda i er verksamhet.
 • Användare - varje aktör kan ha en eller flera användare. Användarna tilldelas roller med skilda rättigheter i biobiz.

Export av data

 • Tabeller - biobiz har funktionalitet för att exportera data till Microsoft Excel eller PDF genom att användaren kan spara ner önskad data lokalt.
 • Grafer - kan sparas ner som bilder eller PDF-dokument.

Integrationer

Biobiz samverkar med andra system, applikationer och programvara som till exempel:

 • SDC VIOL via följdrutinutgång - biobiz har en standardiserad integration mot biobränslebranschens standardsystem VIOL (som ägs av SDC, Skogsnäringens IT-företag).
 • Lokal vågintegration - i de fall ni önskar integrera ert vågsystem direkt mot biobiz (det vill säga ej via SDCs system VIOL) så krävs en lokal vågintegration. Biobiz har en standardtjänst för att ta in inmätningar från ett lokalt vågsystem.
 • Integration med övriga system – biobiz har en inbyggd integrationsplattform och web service för att enkelt integrera mot till exempel ert ekonomi eller BI-system.

Lager

 • Grafiskt gränssnitt för lagernivåer med möjlighet att särskilja sortiment och fuktkvot.
 • Möjlighet att grafiskt följa lagrets utveckling över tiden.
 • Skapa lagerplan för att hålla en målnivå på lager. 
 • Studera enskilda in- och uttranskationer i detalj.

Vidareutveckling

 • Nya versioner av befintlig funktionalitet - Imano kommer vidareutveckla biobiz. Detta innebär att ny funktionalitet och ändringar löpande kommer införas och ingå i befintlig tjänst och beskrivas i detalj på www.biobiz.se.
 • Nya moduler - biobiz kommer i framtiden utökas med nya moduler. Kunden kommer informeras om nya moduler och har möjlighet att utöka prenumerationen med dessa (detaljer publiceras www.biobiz.se).
 • Er påverkan på vidareutveckling - som prenumerant till biobiz får ni möjlighet att vara delaktiga i användarforum och konferenser. Vi tar gärna emot förändringsförslag och inbjuder alla prenumeranter att delta i prioriteringen av dessa.