Varför?

Vilka positiva effekter kan biobiz ge dig?

 

Sverige har ambitionen att vara världsledande i omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi och satsar stort på bioenergi. För lönsam el- och fjärrvärmeproduktion baserad på biobränsle så krävs en effektiv leveranskedja mellan skogsindustrin och energiföretag.

Rätt kvantitet av rätt bränsle med rätt kvalitet skall levereras vid rätt tidpunkt till rätt anläggning och till rätt pris.

Vi vill med delad information förenkla att nå alla rätt i leveranskedjan av biobränsle. Biobiz – Rätt Enkelt.

#1 Reducera risken för driftstörningar

Flistruck

 • Som energiföretag kan du i realtid enkelt följa upp att utfallet av de leveranser du mottagit överensstämmer med dina avrop.  

 • Som biobränsleleverantör kan du i realtid enkelt följa upp utfallet av dina leveranser kopplat till kundens avrop. 

 • Genom att standardisera inköpsprocessen med hjälp av biobiz minskar personberoendet. Inom företaget kan ni enkelt avlasta varandra.

 • Med hjälp av automatiserade larm får du full kontroll över dina leveranser. Du kan till exempel få larm vid orimliga eller felaktiga leveranser som inte finns i kontrakt eller som avviker mot uppsatta kvalitetskrav.

#2 Minska produktionskostnaden

Money

 • Som energiföretag kan du styra dina avrop till rätt bränslemix och bränslekvalitet. Du får alltså förutsättningar för att optimera driften och minskar behovet av att till exempel ställa om pannan eller få driftsstörningar på grund av för stora variationer.

 • Du kan i realtid följa flödet och användandet av bränsle, kopplat till kvalitet och mix, och på dagsnivå följa upp leveransprecisionen vilket gör att du kan reducera kostsamma köer och dyra extraleveranser. 

 • Eftersom du i biobiz kan styra dina bränsleleveranser med större precision och med ”just-in-time”-leveranser, kan du minska lagernivåerna och därmed lagerkostnaden genom lägre kapitalbindning. Genom ökad lageromsättningshastighet kan du också minska dina substansförluster.

 • Med hjälp av automatiserade, proaktiva, larm vid avvikelser i till exempel bränslekvalitet, kan köpare och leverantörer i god tid enkelt förändra sina beställningar och leveranser.

#3 Effektivisera administrationen

 • Happy LaptopMed biobiz har du all nödvändig information tillgänglig i realtid i ett enda klientoberoende system. Du slipper alltså att manuellt flytta information mellan olika system och dokument för att skapa dig överblick.

 • Du får enkelt stöd för att optimera avropsplaner och avrop mot bränslebehov, kontrakterade leveransplaner och genomförda leveranser. Du får också stöd i att utifrån aktuella fukthalter optimera avrop och leveranser mot rätt bränslemix.

 • Det gör att möjligheterna till kommunikation och samarbete förbättras internt mellan avdelningar som inköp, bränsleadministration, drift och ledning. Samtidigt kan dialog mellan köpare och säljare förenklas då alla delar samma bild av bränsletillförseln.

 • Den minskade manuella hanteringen av information ökar informationskvaliteten då risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn minskar.

#4 Öka flexibiliteten

Abc

 • Med biobiz kan du snabbt ändra produktionstakten, gasa eller bromsa, via avrop på dagsnivå.

 • Eftersom biobiz proaktivt larmar vid avvikelser som riskerar störa driften kan du som energiföretag styra om dina avrop i förväg istället för att tvingas hantera dåligt bränsle i driften av pannan när du till exempel märker att pannan tappar i effektivitet.

 • Genom att dela information i realtid med leverantörer skapas en relation där styrning och uppföljning på dagsnivå blir naturlig. Det ger förutsättningar för ett närmare samarbete och gör det lättare att tillsammans hantera snabba förändringar.

 • För biobränsleleverantörer gör en branschgemensam tjänst som biobiz att säljare och logistiker enklare kan hantera flera köpare eftersom de har ett gemensamt arbetssätt.